Ona nosi brisaco takole / foto: Beny Shlevich, vir: flic.kr/p/eyBxJ

Ona nosi brisaco takole / foto: Beny Shlevich, vir: flic.kr/p/eyBxJ